30. Sự tiến bộ chân chính của con người chính là khắc chế mình, người khắc chế mình thì có thể thoát khỏi sự mệt mỏi, hưởng được bình an.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info