24. Người học tập khắc khổ đặc sắc nhất thật là ít ỏi, cho nên người được ân sủng đặc sắc nhất cũng rất ít.

(Thánh nữ Phan-xi-ca Chantal)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info