20. HỒ ĐỒ ĐƯỢC TUYỂN

Chính trị của triều đình rối ren, thái giám nắm quyền lớn. Một hôm, tên thái giám A Sửu một chữ bẻ đôi cũng không biết, đi đến công đường của sứ bộ, gặp lúc đang thi tuyển để chọn các quan sứ.

Người xướng tên đọc tên một người họ Hùng tên Công Luận, a Sửu xua tay nói:

- “Công luận giống như hôm nay thật khó hình dung.”

Người xướng tên lại đọc thêm một người họ Hình tên Đạo Học, a Sửu lại nhíu mày nói:

- “Đạo học như ngày nay thì hành cũng không thông.”

Lại xướng tên một người họ Hà tên Đồ, a Sửu gật đầu liên tiếp tán thành nói:

- “Hồ đồ như ngày nay thì được.”

Thế là Hà Đồ được trúng tuyển làm quan.

(Nhã Ngược)

Suy tư 20:

Không có gì khổ tâm khổ trí cho bằng để người ngu một chữ bẻ đôi cũng không biết lãnh đạo dẫn dắt, không có gì tủi nhục cho bằng những người học hành hết sách hết vỡ lại để cho đứa không biết đọc chữ i chữ tờ đè đầu đè cổ, bởi vì đó chính là cái tụt dốc, đi thụt lùi trước đà tiến của văn minh khoa học...

Người lãnh đạo có học mà không có đạo đức thì tập thể trở thành những công cụ cho tham vọng cá nhân; một tập thể được lãnh đạo bởi người không biết chữ, thì tập thể trở thành nơi đày ải của mỗi thành viên, bởi vì họ không biết chìa khóa để mở cửa ra bên ngoài ở đâu cả !

Người Kitô hữu dù học cao hay ít học đều luôn cậy vào ơn Chúa Thánh Thần để chu toàn bổn phận của mình, để biết giới hạn của mình đến đâu mà hoàn thành nhiệm vụ đã được giao phó, cho nên, họ sẽ khiêm tốn nhận lãnh trách nhiệm với sự phó thác cho Thiên Chúa, hoặc khiêm tốn từ chối với tất cả lòng biết ơn sâu xa mà cộng đoàn tin tưởng nơi họ.

A Sửu là một thái giám không biết chữ nhưng lại có quyền hành vì thời thế nhiễu nhương, nhưng người Ki-tô hữu không vì thời thế rối ren mà đòi làm giám mục hoặc làm cha sở...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info