13. Lòng thành và khắc khổ ở bên ngoài lệ thuộc sự khắc khổ bên trong, có khắc khổ nội tâm thì sự khắc khổ ở bên ngoài càng hoàn thiện thêm, càng có ý nghĩa, càng thuận tiện hơn.

(Thánh nữ Terese of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info