14. Có thể xác tín là khi gặp đau khổ, hoặc là do lòng nhân từ của Chúa, hoặc là do tự con người mà chịu nhẫn nhục một ngày thì có thể so với mười năm tự làm công việc khổ nhọc, công lao càng nhiều thì càng được Chúa yêu mến.

(Thánh Francis de Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info