48. Không có sức sống của Thánh Giá, thì chỉ là một thập giá nặng nề nhất.

(Thánh Pastor)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.140194

http://nhantai.info