46. Trên chặng đường cuộc sống của chúng ta đầy tràn những Thánh Giá, để cho chúng ta kết hợp với Đức Chúa Giê-su bị đóng đinh trên thập giá.

(Thánh John Eudes)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.140194

http://nhantai.info