42. Thánh Giá của Thiên Chúa thì có rất nhiều loại để thánh hóa bạn hữu của Ngài.

(Thánh Henry Suso)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info