41. Đi theo Thánh Giá thì con phải hết lòng khinh chê chuyện thế tục để theo đuổi sự yên vui.

(Thánh Gioan Maria Vianney)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info