10. Một linh hồn đạt tới mức độ từ bỏ ý chí của mình và tất cả các mưu đồ của mình, mà chỉ chú ý đến việc làm thế nào để thực hiện ý định của Thiên Chúa, thì đó mới gọi là đạt tới bước hoàn thành vậy.

(Thánh Bernad)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info