6. Khi chúng ta thực thi thánh ý của Thiên Chúa, thì không cảm thấy chán chường.

(Thánh nữ Jane de Chantal)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


-------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info