4. Nếu như có người nhờ tôi cầu nguyện với Chúa, thì trước hết nhất định tôi nhìn mắt của Ngài, coi tôi cầu xin có tương phản với thánh ý của Chúa hay không?

(Thánh nữ Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info