16. Các con nên làm những gì mà Đức Chúa Giê-su đã làm vì chúng ta, trông cậy vào Đức Chúa Giê-su để đạt đến mức độ mà Ngài muốn chúng ta đạt tới.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info