38. Những cám dỗ đột nhiên mà tới thì dạy chúng ta nổ lực phấn đấu và bức bách chúng ta đền tội lập công.

(Thánh Marco ẩn sĩ)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info