35. Nếu muốn cùng với mọi người hòa mục bình an, thì trong mọi việc phải học tập khắc chế bản thân mình.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info