2. Khắc khổ xác thịt có thể sửa đổi các loại khuyết điểm, có thể sửa đổi các loại đức hạnh, có thể từng bước đạt tới sự hoàn thiện cách thỏa đáng.

(Hiền sĩ Casien)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info