2. BÀNH TỔ MẶT DÀI

Hán Võ đế nói với quần thần:

- “Trong sách tướng có nói: nhân trung dưới mũi dài một tấc (tấc tàu) thì thọ trăm tuổi”.

Đông Phương Sóc nghe được thì cười lớn, hữu tư mã nói ông ta bất kính với hoàng đế.

Đông Phương Sóc lấy cái mũ xuống nói:

- “Tôi không dám cười bệ hạ, thực ra tôi cười Bành Tổ mặt dài”.

Hán Võ đế hỏi:

- “Bành Tổ mặt dài như thế nào? ”

Đông Phương Sóc đáp:

- “Bành Tổ sống đến tám trăm tuổi, nếu nói theo sách tướng ấy thì nhân trung của Bành Tổ dài tám tấc, vậy thì bộ mặt của ông ta dài bao nhiêu trượng? ”

Hán Võ đế cười ha ha.

(Nhã Ngược)

Suy tư 2:

Nhân trung dài một tấc thì sống trăm tuổi, mà dài tám tấc thì sống tám trăm tuổi, như thế ông Bành Tổ cái mặt phải dài lắm vì tương truyền rằng ông ta sống khoảng tám chín trăm tuổi mới chết. Theo tướng học, ai có nhân trung (rãnh phía dưới mũi) dài và rộng thì cuộc đời sung túc và sống thọ, sống thọ không có nghĩa là sống đến tám chín trăm tuổi, nhưng thọ có nghĩa là hơn tám mươi tuổi mà thôi.

Sống lâu trăm tuổi là cái phúc của trời cho, nhưng trời cho sống lâu là để làm gì, đó mới chính là điều đáng nói.

Có người sống thọ tám chín mươi tuổi nhưng vẫn cứ đi lễ nhà thờ, vẫn cứ siêng năng đọc kinh sáng tối, vẫn cứ ăn chay kiêng thịt ngày thứ sáu, sống lâu như thế thì có ích và trở nên gương sáng cho con cái cháu chắt noi theo; có người mới bốn năm mươi tuổi mà đã sống như ông già tám chín mươi tuổi, khó tính, chướng và không tu thân tích đức không để tiếng tốt cho con cháu...

Nếu chỉ sống đến ngày mai –dù nhân trung dài hay ngắn- thì người Ki-tô hữu vẫn luôn cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho họ sống thọ thêm một ngày, để họ làm gương sáng cho mọi người noi theo; họ vẫn tạ ơn Thiên Chúa đã để họ sống thêm một ngày, để họ biết ăn năn sám hối và đền tội mình đã xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân, sống thọ như thế thì nên sống...

Nhân trung dài một tấc thì sống thọ, nhưng những ai ham học hỏi và sống lời Thiên Chúa thì được sự sống trường sinh với Đức Chúa Giêsu trên thiên đàng vậy.

Đó chính là trường thọ đích thực vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info