48. Giả như Thiên Chúa muốn con chịu mọi sự đau khổ, thì đó chính là Ngài bày tỏ kỳ vọng rất muốn con nên thánh.

(Thánh Ignatius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info