45. Người không trải qua nhiều cám dỗ và rèn luyện đau khổ, thì không thể đem mình làm người tôi tớ chân chính của Thiên Chúa.

(Thánh Francis of Assisi)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info