17. Thánh Giá là niềm vui của linh mục, là nền móng của Giáo Hội, là đèn sáng soi thế giới.

(Thánh Gioan Kim Khẩu)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info