6. THẦN BIA BẮN TÊN

Có một võ quan xuất trận, tưởng là bại trận, nhưng đột nhiên có binh thần cứu giúp nên chuyển bại thành thắng.

Võ quan quỳ bái lạy xin hỏi thần tiên quý danh tánh là chi, thần tiên đáp:

- “Ta là thần bia bắn tên.”

Võ quan nói:

- “Tiểu tướng có công đức gì mà dám làm phiền ngài cứu giúp?”

Thần bia bắn tên trả lời:

- “Ta cảm kích ngươi vì lúc tập luyện bắn cung ở thao trường, từ trước đến nay người không bắn trúng tấm bia để làm hại đến ta !”

(Tiếu lâm)

Suy tư 6:

Làm tướng mà không luyện tập bắn cung đánh kiếm thì không thể là tướng giỏi; khi luyện tập ở thao trường mà không chuyên cần thì không thể là một quân lính giỏi; tập luyện bắn cung mà bắn không trung tấm bia thì không thể là tay thiện xạ bách phát bách trúng...

Tất cả các dòng tu trong Giáo Hội đều có một hoặc hai năm nhà tập, các tu sĩ trong giai đoạn này gọi là tập sinh, tập tức là học tập: tập tành các nhân đức căn bản của đời sống tu trì, học hành các môn quan trọng của đời sống dòng tu như luật dòng, thánh kinh, nhân bản và quan trọng nhất chính là tập cầu nguyện...

Có các tập sinh cứ nôn nóng được ra giúp xứ khi chưa hết thời kỳ tập sinh; có các tập sinh lấy làm bất bình khi không được đi đây đi đó trong thời kỳ nhà tập.v.v... những Tập Sinh này -theo các vị giám tập- thì không thể trở thành một tu sĩ tốt được khi họ trở thành tu sĩ thánh thiện sau khi khấn trọn.

Thần bia bắn tên đã trả công bội hậu cho tên võ quan bắn dở khi tập luyện, ma quỷ cũng sẽ vui vẻ cám ơn những tập sinh đã coi nhẹ thời gian nhà tập, bằng cách làm cho họ sống tự do phè phỡn không tuân giữ luật dòng, kiêu căng, ghen ghét và cuối cùng thì trở thành gánh nặng cho những thành viên trong cộng đoàn và làm gương xấu cho giáo hữu...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info