12. Tất cả các loại ân đức đều ở trên Thánh Giá, và cũng hoàn toàn chết trên Thánh Giá.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info