23. Người không biết nói những lời gì khác, mà chỉ biết nói việc của Thiên Chúa thì thật có phúc.

(Thánh Hieronimus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info