Bốn nhà xã hội Hoa kỳ Stephen J. Fichter, Thomas P. Gaunt SJ, Catherine Hoegeman CSJ và Paul M. Perl mới xuất bản cuốn sách “Catholic Bishops in the United States – Church Leadership in the Third Millennium”, Oxford University Press 2019 (Giám mục Công Giáo tại Hoa kỳ - Lãnh đạo Giáo hội trong Thiên niên kỳ thứ Ba).

Cuộc khảo sát bắt đầu từ năm 2016 với 179 Giám mục chính tòa, 18 Giám mục Lễ nghi Đông phương, 65 Giám Mục Phụ Tá, 168 Giám mục nghỉ hưu. Cuốn sách cung cấp một tổng quan về các Giám mục Công Giáo và trách nhiệm của các ngài là “thánh hóa, cai quản và giảng dậy”.

Cuốn sách gồm 7 chương do Nhá Xuất bản Đại học Oxford ấn hành năm 2019. Lần này, xin được tóm lược về chương 3 với đề tài “Thách đố, Hy vọng và Ơn gọi”.

Câu hỏi được nêu lên với các Giám mục: Những thánh đố lớn lao đối với Giáo hội tại Hoa kỳ hôm này là gì?

Kết quả của những câu trả lời như sau: Thế tục (43%), Tự do tôn giáo (32%), Thái độ thờ ơ, mất đức tin, không thực hành đức tin (15%), Hôn nhân và gia đình (15%), Thiếu linh mục và những ơn gọi (13%), Luân lý tương đối (11%).

1/ Về vấn đề thế tục: 95 % đồng ý rằng văn hóa thế tục tại Hoa kỳ thù nghịch với những giá trị Công Giáo. 65% nhận định rằng các chỉ trích của báo chí và truyền thông thế tục gây vấn đề cho họ.

2/ Về tự do tôn giáo: Một phần ba nhận thấy vấn đề tự do tôn giáo là một thách đố lớn đối với Giáo Hội Công Giáo Hoa kỳ. Các luật lệ và qui định chính phủ ảnh hướng đến trường học, nhà thương và cơ quan bác ái của Giáo hội. Trên 60% Giám mục viết về đề tài tự do tôn giáo trong thư mục vụ.

3/ Về thái độ thờ ơ: 21% dân chúng không có liên kết với tôn giáo. Nhiều người thơ ơ với đức tin, bỏ cộng đồng đức tin hoặc chuyển sang cộng đồng khác.

4/ Về luân lý tương đối: 10% cho rằng luân lý tương đối là một thách đố lớn lao cho Giáo hội hôm nay. Thái độ thờ ơn và luân lý tương đối là hai thái độ đi cùng nhau và phản ánh sự không liên quan đến Giáo hội hoặc bất cử cộng đồng đức tin nào. Bốn trong năm Giám mục nói rằng họ gặp khó khăn tiếp cận người dân.

5/ Về hôn nhân: Dân số Công Giáo tăng 12 triệu từ 55,7 triệu lên 67,7 nhưng giảm đi một nửa về hôn phối. 21% trẻ em lớn lên trong “gia đình không truyền thống”. Giáo phận và giáo xứ gặp thách đổ với hiện tượng này trong mục vụ, giáo dục và hiểu biết về bí tích hôn nhân.

6/ Về linh mục và tu sĩ: 56% tường thuật rằng hình ảnh linh mục ngày này là một vấn đề lớn cho các ngài trên cơ sở hàng ngày. Những lời chỉ trích của giáo dân về linh mục cũng là vấn đế hàng ngày. 86% tường thuật rằng vấn đề thiếu linh mục cũng là vấn đề lớn về hành chánh. 7% coi việc trả lời về vấn đề linh mục lạm dụng tình dục là vấn đề.

Câu hỏi khác được nêu lên với các Giám mục: Ba khía cạnh nào của Giáo hội tại Hoa Kỳ ngày nay mang đến cho ngài những hy vọng lớn nhất?

Trong câu trả lời, các Giám mục nêu lên hy vọng vào tuổi trẻ và những người trẻ (51 %), vào ơn các gọi và chủng sinh (28%), vào giáo dân (27%), vào linh mục (24%), vào linh đạo và bí tích (23%), vào ĐTC Phanxicô (16%), vào di dân, người nói tiếng Tây ban nha và sự đa dạng (15%), rao giảng Tin mừng (15%).

1/ Về giới trẻ và người trẻ: Các Giám mục hy vọng vào giới trẻ và người trẻ đối nghịch với giảm sút về hôn nhân, rửa tội, tham gia trường Công Giáo và giáo dục tôn giáo tại giáo xứ. Sự tham gia của người trẻ là nguồn phấn khởi và năng lực trong Giáo hội.

2/ Về giáo dân: 27% Giám mục nói rằng giáo dân là nguồn hy vọng lớn. Vai trò và tham gia của giáo dân Công Giáo thay đổi rất nhiều từ Công đồng Vatican II. Giáo dân là thành viên của hội đồng mục vụ và tài chánh trong giáo xứ và giáo phận, họ thi hành các sứ vụ giáo dân và làm việc trong mọi phương diện của Giáo hội.

3/ Về linh đạo và bí tích: 25% Giám mục hân hoan cử hành bí tích, cử hành phụng vụ, rao giảng Lời Chúa để xây dựng Giáo hội.

4/ Về những ơn gọi: Hơn 28% Giám mục hy vọng nhiều về ơn gọi linh mục và tu sĩ. 13% lo lắng về thiếu linh mục và ơn gọi.

5/ ĐTC Phanxicô và các linh mục: là nguồn hy vọng lớn lao cho các Giám mục. Tuy nhiên, không thể không nhận ra những thách đố về quyền bính, chia rẽ và chỉ trích. Ba phần tư Giám mục thấy có vấn đề về cách thi hành quyền bình trong Giáo hội. Bốn phần mười Giám mục nói về những chia rẽ về thần học giữa các linh mục và hơn một nửa các Giám mục nhìn nhận rằng chỉ trích của giáo dân về các linh mục là vấn đề hàng ngày.

6/ Về di dân: Trong những năm gần đây, di dân Công Giáo từ u châu ít hơn so với nhóm di dân Mỹ Châu Latinh, Á Châu, Phi Châu. Sự khác biệt văn hóa và nhân văn của những người di cư Công Giáo gần đây rất khác biệt so với quá khứ. Một phần bẩy Giám mục nói di dân, người nói tiếng Tây Ban Nha và đa dạng văn hóa đem lại cho các ngài niềm vui lớn lao. Các ngài cảm nghiệm thấy sự gia tăng đa dạng về văn hóa và nhân văn trong Giáo hội ở Hoa kỳ là một nguồn hy vọng hơn là một thách đố cho Giáo hội.

7/ Rao giảng Tin mừng: Các Giám mục những cố gắng trong việc rao giảng Tin mừng là một trong những hy vọng. Những thách đố lớn lao là những lực lượng bên ngoài của nền văn hóa thống trị đối kháng với cộng đồng đức tin (Công Giáo hoặc tôn giáo khác), đó là thế tục hóa, khác biệt và hạn chế tự do tôn giáo. Trái lại, những hy vọng lớn nhất là: giới trẻ và giáo dân của Giáo hội.

Tóm lại, chúng ta nghe từ các Giám mục rằng những lực lượng xã hội và văn hóa bên ngoài đe dọa đời sống Giáo hội có thể được giải quyết bằng giới trẻ và giáo dân thông qua linh đạo và các bí tích.