MỘT MÌNH
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Buồn tình cha chả buồn tình
Không ai lẻ bạn cho mình có đôi.
(Ca dao)