MỘT MÌNH NGHIỆM VỚI THIÊN NHIÊN
Ảnh của Tấn Đạt
“Phàm nhân phận nhỏ có là gì
So với công trình Chúa thực thi?
Chúa cho làm chủ trong hoàn vũ” (Tv 8, 4-7)
Mênh mông ân huệ nói được chi ?
(Trích thơ của Lm Phêrô Hồng Phúc)