MỘT MÌNH LE BÓNG
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Hai mình nhiều chuyện lôi thôi
Một mình tuy có đơn côi nhưng nhàn.
(nđc)