MỘT MÌNH GIỮA AO THU
Ảnh của Thérésa Nguyễn
Mỗi lần thu đến ngây ngây tình buồn
Vào thu lá trở tơ buông
Nghe se da thịt một luồng tâm tư.
(Trích thơ của Thái Thụy Vy)