CHIỀU MỘT MÌNH
Ảnh của Joseph Nguyễn Tro Bụi
Chiều về soi nước ngắm hình
Thương tình chiếc bóng một mình chong chiêng,
Chiều về chất chứa niềm riêng…
(Joseph Nguyễn Tro Bụi)