TRẺ THƠ
Ảnh của Joseph Nguyễn Tro Bụi
"Thầy bảo thật anh em: nếu anh em
không trở lại mà nên như trẻ nhỏ,
thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”.
(Mt 18: 3)