NỤ CƯỜI TRẺ THƠ
Ảnh của Nguyễn Bá Khanh
Trẻ yêu hết, nụ cười ngay thật
Đồ chơi toàn những vật tầm thường.
Trẻ chơi không biết chán chường
Nụ cười nghe cả Thiên đường bên trong.
(Trích thơ của Hồng Phúc Lm.)