TỔ ẤMẢnh của Lm. Vũ Đình Huyến

Chim có tổ, người có tông.

(Ca dao)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền