NGÀI LÀ BẦU TRỜI VÀ CŨNG LÀ TỔ ẤMẢnh của Cao Tường.

Chính Chúa là bầu trời và cũng là tổ ấm.

Chúa ấp ủ hồn con bằng màu sắc âm thanh, bằng hương hoa ngào ngạt là tình yêu của Ngài. (Tagore, Gitanjali #67)

Thou art the sky and thou art the nest as well.

O thou beautiful, there in the nest it is thy love that encloses the soul with colors and sounds and odours.

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền