TỔ ẤM
Ảnh của Đặng Đức Cương
Chim có tổ người có tông
(Ca dao)