TỔ ẤM
Ảnh của Lê Trị
Chim có tổ người có tông.
(Ca dao)