XÂY TỔ ẤMẢnh của Dominic Đức Nguyễn

Chim khôn kén ổ, chọn nhành

Cá khôn tìm vực, trai lành chọn đôi.

(Ca dao)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền