13. Nguyện xin thánh ý của Thiên Chúa thực hiên trên con người của chúng ta.

(Thánh Don Bosco)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info