28. LẤY MỘT ĐIỀM TỐT

Có một tên tham quan, ngày thứ nhất nhậm chức liền đi đến miếu thành hoàng để bái thành hoàng, nhìn thấy hai bên bệ của thần treo nhiều thỏi bạc hồ (đồ vàng mã), bèn nói với tả hữu rằng:

- “Thâu lại cho ta”.

Tả hữu trả lời:

- “Đó là đồ giả mà”.

Tham quan nói:

- “Ta biết là đồ giả, nhưng hôm nay là ngày mới nhậm chức thì nên thu tiền để lấy một điềm tốt !”

(Tuyết Đào Hài Sử)

Suy tư 28:

Người Ki-tô hữu vào trong nhà thờ là cúi đầu quỳ gối bái lạy Mình Thánh Chúa trong nhà tạm; người thi sĩ thì đến đâu cũng tức cảnh làm thơ; người công an thì đi đâu cũng nghi ngờ dòm ngó; người buôn bán thấy gì cũng so sánh giá trị lớn nhỏ; làm quan tham thì tỏ lòng tham ngay từ ngày nhậm chức.v.v...tất cả những hành vi thái độ ngay từ đầu đối diện với sự việc đều bày tỏ tâm hồn của con người ta...

Con người ta ai cũng thích có một điềm tốt khi mới bắt đầu: bắt đầu nhậm chức vụ công tác, bắt đầu khai trương công việc buôn bán, bắt đầu hội nghị.v.v...bởi vì con người ta ai cũng sợ thất bại.

Cái bắt đầu là quan trọng, nhưng mỗi ngày đều bắt đầu thì quan trọng hơn, bởi vì có những người Ki-tô hữu mới bắt đầu vào đạo thì rất sốt sắng xem lễ đọc kinh, nhưng vài tháng sau thì trở thành nguội lạnh; có những người mới đến nhậm chức thì tích cực năng nổ, nhưng một năm sau thì “kệ nó, làm chi cho mệt”; có một vài tu sĩ nam nữ mới khấn thì nhiệm nhặt với đời sống tu trì, nhưng vài năm sau thì thờ ơ và sống tự do thoải mái...

Bước đầu rao giảng tin mừng Nước Trời của Đức Chúa Giê-su là ăn chay bốn mươi đêm ngày trong hoang địa với cám dỗ và sự chiến thắng !

Ai có đọc sách thánh thì suy biết và bắt chước sự khởi đầu của Ngài.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info