10. Lúc nào chúng ta hồi tâm hướng lên cùng Chúa thì sẽ thấy Ngài yêu thương chúng ta, so với trước khi chúng ta phạm tội thì càng nhiều hơn.

(Thánh nữ Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info