5. Người thông minh và có kinh nghiệm thì bao giờ cũng trò chuyện làm quen để lôi kéo người khác hướng về Thiên Chúa, tốt nhất là lấy thái độ rõ ràng lại thành thực, đó chính là tinh thần của Đức Chúa Giê-su, Chúa chúng ta, và chúng ta cũng nên có tinh thần của Ngài.

(Thánh Vincent de Paul)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info