Ngay sau quyết định của Đức Thánh Cha hủy bỏ bí mật tông tòa trong các trường hợp lạm dụng tính dục và ấu dâm, Phòng Báo Chí Tòa Thánh cũng cho công bố vào ngày 17 tháng 12, 2019, một tài liệu thứ hai được ký bởi Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Toà Thánh và Đức Hồng Y Luis Ladaria Ferrer, Tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin.

Văn kiện này này nêu lên các thay đổi liên quan tới ba khoản của Tự Sắc “Sacentorum Sanctitatis Tutela” công bố năm 2001 và đã được tu chính năm 2010.

Việc thu thập, tàng trữ hoặc phổ biến những hình ảnh khiêu dâm của trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, thay vì 14 tuổi như trước đây, bởi một giáo sĩ, với mục đích thỏa mãn tình dục, bằng bất kỳ phương tiện nào hoặc sử dụng bất kỳ công nghệ nào, đều thuộc loại tội phạm nặng nhất dành quyền xét xử cho Bộ Giáo Lý Đức Tin.

Ngoài ra các giáo dân có bằng tiến sĩ Giáo Luật cũng có thể là Trạng sư biện hộ và Biện lý buộc tội trong việc xét xử các tội nghiêm trọng này, chứ không nhất thiết phải là linh mục như trước đây.

Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.


Đức Thánh Cha Phanxicô, trong buổi tiếp kiến dành cho Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, là những người ký tên dưới đây, vào ngày 4 tháng 10 năm 2019, đã quyết định đưa ra các sửa đổi sau đây đối với “Normae de gravioribus delictisis” - “Chuẩn mực về các tội phạm nghiêm trọng” dành quyền phán quyết cho Bộ Giáo lý Đức tin, theo Tự Sắc “Sacentorum Sanctitatis Tutela” của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (ban hành ngày 30 tháng 4 năm 2001), được sửa đổi bởi Biên Bản SS.mi đề ngày 21 tháng 5 năm 2010 và được ký bởi Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin lúc bấy giờ là Đức Hồng Y William Levada:

Điều 1

Điều 6§1,2° của Tự Sắc Sacentorum Sanctitatis Tutela được thay thế hoàn toàn bằng văn bản sau:

“Việc thu thập, tàng trữ hoặc phổ biến những hình ảnh khiêu dâm của trẻ vị thành niên dưới mười tám tuổi bởi một giáo sĩ, với mục đích thỏa mãn tình dục, bằng bất kỳ phương tiện nào hoặc sử dụng bất kỳ công nghệ nào.”

Điều 2

§ 1 - Điều 13 của Tự Sắc Sacentorum Sanctitatis Tutela được thay thế hoàn toàn bằng văn bản sau:

“Vai trò Trạng sư [biện hộ] hoặc Biện lý [buộc tội] được thực hiện bởi một tín hữu có bằng tiến sĩ về giáo luật, là người được thẩm phán chủ tọa phiên tòa phê chuẩn.”

§ 2 - Điều 14 của Tự Sắc Sacentorum Sanctitatis Tutela được thay thế hoàn toàn bằng văn bản sau:

“Trong các Tòa án khác, đối với các trường hợp nằm trong các tiêu chuẩn này, chỉ có các linh mục mới có thể thực hiện hợp lệ các chức năng Thẩm phán, Chưởng lý và Công chứng viên.”

Đức Thánh Cha đã truyền cho Huấn lệnh Tông tòa này được công bố trên trên tờ Quan Sát Viên Rôma và trong công báo Tòa Thánh Acta Apostolicae Sedis, và có hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng năm 2020.

Từ Vatican, ngày 3 tháng 12 năm 2019

Hồng Y Pietro Parolin
Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh

Hồng Y Luis Frinisco Ladaria
Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tinSource:Holy See Press Office