Thứ Năm Tiệc Ly, vì yêu nên Chúa HẠ MÌNH rửa chân các môn đệ. Chúa yêu HẾT MÌNH nên trao ban Mình Máu Ngài làm lương thực trường sinh.

Thứ Sáu Thương Đau, vì yêu nên Chúa tự nguyện HIẾN MÌNH chịu chết cứu độ nhân loại – không có tình yêu nào lớn hơn tình của người dám chết vì người mình yêu.

Thứ Bẩy Vọng Phục Sinh, vì yêu Chúa HÓA MÌNH phục sinh vinh quang, đem niềm vui, hy vọng và sự sống mới đời đời cho nhân loại. Alleluia!