1. Nghe tiếng búa nện đinh.
Gai ốc nổi khắp mình.
Thầm hỏi Đấng Siêu Hình.
Sao để chúng đóng đinh?
Toàn, đất trời lặng thinh.

2. Ngài không đáp thành lời.
Lặng lẽ chết thế tôi.
Hy sinh mạng sống mình.
Để cứu độ chúng sinh.
Yêu, thế thái nhân tình.

3. Roi da quất khắp người.
Thập giá vác lên đồi.
Đường sỏi đá đổi mầu.
Bởi vấy máu thịt tươi.
Da, thịt của Chúa tôi.

4. Mạo gai cuốn quanh đầu.
Trên khuôn mặt u sầu.
Còng lưng vác, bước đi.
Lên đồi của sinh thì.
Núi, Sọ của nhân sinh.

5. Chân tay chịu đóng đinh.
Chúa chết thay vì tình.
Còn lớn tiếng xin Cha.
Bởi bọn chúng vô tình.
Ơn, cứu độ chúng sinh.

6. Thập giá trên đồi cao.
Giữa hai tên cường hào.
Giữa tiếng thét, tiếng gào.
Ngài tắt thở ra sao.
Có, ai biết đâu nào.

7. Bọn lính canh bực mình.
Chưa thoả mãn hành hình.
Dùng giáo đâm thân mình.
Giọt máu tươi tướt ra.
Giọt, máu sót trong tim.

8. Vết thương nơi cạnh sườn.
Mầu máu đỏ tỏ tường
Ấn tín của yêu thương.
Chết tất tưởi pháp trường
Vo, tròn chữ xin vâng.