Phụng Vụ Trực Tuyến trong Tuần Thánh

TUẦN THÁNH TẠI VATICAN
Hai đài TV phát hình trực tiếp: 56.10 và 14.2
Thứ Sáu Tuần Thánh: 12:00 trưa (giờ California)
Vọng Phục Sinh: 12:00 trưa (giờ California)

GX CHÍNH TÒA CHÚA KITÔ
https://www.facebook.com/ChristCathedralCA
https://mass.christcathedralcalifornia.org
Các nghi thức bằng tiếng Anh trong Tam Nhật Thánh có thêm EWTN phát hình trực tiếp.
Chúa Nhật Lễ Lá – 9:45 a.m. (Eng); 11:30 a.m. (Span); 1:15 p.m. (Việt)
Thánh Lễ Truyền Dầu, thứ Hai, 6 tháng 4 – 5:30 p.m. (ba ngôn ngữ)
Thứ Năm Tuần Thánh – 7:30 p.m. (ba ngôn ngữ)
Thứ Sáu Tuần Thánh – 3:00 p.m. (Eng); 5:30 p.m. (Việt); 7:30 p.m. (Span)
Vọng Phục Sinh – 8:00 p.m. (ba ngôn ngữ)
Chúa Nhật Phục Sinh – 9:45 a.m. (Eng); 11:30 a.m. (Span); 1:15 p.m. (Việt)


GIÁO XỨ ST. THOMAS MORE
https://www.facebook.com/STMIrvine/
Chúa Nhật Lễ Lá – 6:00 p.m. (Việt) – Lễ vọng chiều thứ Bảy
Thứ Năm Tuần Thánh – 7:00 p.m. (Eng)
Thứ Sáu Tuần Thánh – 1:00 p.m. (Eng)
Vọng Phục Sinh – 7:45 p.m. (Eng)
Chúa Nhật Phục Sinh – 11:00 a.m. (Việt)

TRUNG TÂM Công Giáo
https://www.facebook.com/vincent.pham.1806
https://sites.google.com/vietcatholiccenter.org/web/
Phát Hình Trực Tiếp trên Little Saigon TV: đài 14.2 mỗi ngày.
Riêng các ngày Chúa Nhật, thứ Sáu và thứ Bảy Tuần Thánh cả hai đài TV: 14.1 và 56.10.
Chúa Nhật Lễ Lá – 8:30 a.m.
Thứ Năm Tuần Thánh – 5:30 p.m.
Thứ Sáu Tuần Thánh – 3:00 p.m.
Vọng Phục Sinh – 8:00 p.m.
Chúa Nhật Phục Sinh – 8:30 a.m.
Giải Tội
Thứ Hai, (6/4), 10:00 a.m. – 4:00 p.m
Thứ Ba (7/4) và thứ Tư (8/4), 3:00 p.m. – 8:00 p.m.

GIÁO XỨ Đức Mẹ LA VANG
https://www.fb.com/ollvsa
Thứ Năm Tuần Thánh – 6:00 p.m. (3 ngôn ngữ)
Thứ Sáu Tuần Thánh – 6:00 p.m. (3 ngôn ngữ)
Vọng Phục Sinh – 6:00 p.m. (3 ngôn ngữ)
Chúa Nhật Phục Sinh – 8:00 a.m. (Việt); 10:00 a.m. (Span); 12:00 p.m. (Eng)

CỘNG ĐOÀN ST. POLYCARP
https://bit.ly/3be3OGR'
Thứ Năm Tuần Thánh – 8:00 p.m. (3 ngôn ngữ)
Thứ Sáu Tuần Thánh – 3:00 p.m. (3 ngôn ngữ)
Vọng Phục Sinh – 7:30 p.m. (3 ngôn ngữ)
Chúa Nhật Phục Sinh – 11:00 a.m.

CỘNG ĐOÀN WESTMISNTER
https://www.facebook.com/blessedsacramentwestminster
http://bit.ly/3bbUi71
Chúa Nhật Lễ Lá – 8:00 p.m. (Thứ Bảy) và 4:00 p.m. (Chúa Nhật)
Thứ Năm Tuần Thánh – 8:00 p.m.
Thứ Sáu Tuần Thánh – 8:00 p.m.
Vọng Phục Sinh – 8:00 p.m.
Chúa Nhật Phục Sinh – 4:00 p.m.

CĐ TTVN Đức Mẹ & CĐ CHÚA KITÔ CỨU THẾ
https://www.facabook.com/ihmsantaana/
Lễ Lá – 5:00 p.m. (thứ Bảy)
Thứ Năm Tuần Thánh – 5:30 p.m.
Thứ Sáu Tuần Thánh – 5:30 p.m.
Vọng Phục Sinh – 5:00 p.m.

GIÁO XỨ THÁNH LINH
http://www.holyspiritfv.org/
Chúa Nhật Lễ Lá – 10:00 a.m.
Thứ Năm Tuần Thánh – 7:00 p.m.
Thứ Sáu Tuần Thánh – 5:00 p.m.
Vọng Phục Sinh – 7:00 p.m.
Chúa Nhật Phục Sinh – 10:00 a.m.

GIÁO XỨ ST. COLUMBAN
'> YouTube Saigonnews TV'>
Mỗi ngày 5:30 p.m.

CỘNG ĐOÀN ORANGE, GIÁO XỨ LA PURISIMA
https://lapurisimachurch.org/
Chúa Nhật Lễ Lá – 8:00 a.m. (Span); 9:00 a.m. (Việt); 10:00 a.m. (Eng)
Thứ Năm Tuần Thánh – 6:00 p.m. (3 ngôn ngữ)
Thứ Sáu Tuần Thánh – 6:00 p.m. (3 ngôn ngữ)
Vọng Phục Sinh – 6:00 p.m. (3 ngôn ngữ)
Chúa Nhật Phục Sinh – 8:00 a.m. (Span); 9:00 a.m. (Việt); 10:00 p.m. (Eng)

CỘNG ĐOÀN TUSTIN, GIÁO XỨ ST. CECILIA
https://www.facebook.com/pg/StCeciliaCatholicChurch/videos/?ref=page_internal
Chúa Nhật Lễ Lá – 6:30 p.m. (Việt, chiều thứ Bảy) – 8:00 a.m. (Span) & 9:00 a.m. (Eng)
Thứ Năm Tuần Thánh – 6:00 p.m. (3 ngôn ngữ)
Thứ Sáu Tuần Thánh – 6:00p.m. (3 ngôn ngữ)
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh – 6:00p.m. (3 ngôn ngữ)
Chúa Nhật Phục Sinh – 8:00a.m. (Span); 9:00 a.m. (Eng); 11:00 p.m. (Việt)

CĐ COSTA MESA, GX ST. JOHN THE BAPTIST
https://www.facebook.com/pg/sjboc/videos/?ref=page_internal
Chúa Nhật Lễ Lá – 9:00 a.m. (Việt); 11:00 a.m. (Eng); 12:30 p.m. (Latin); 2:00 pm (Span)
Thứ Năm Tuần Thánh – 5:30 p.m. (Việt); 7:30 p.m. (Eng & Span)
Thứ Sáu Tuần Thánh – 2:00 p.m. (Eng); 5:30 p.m. (Việt); 7:30 p.m. (Span)
Vọng Phục Sinh – 5:30 p.m. (Việt); 8:00 p.m. (Eng & Span)

Chúa Nhật Phục Sinh – 9:00 a.m. (Việt); 11:00 a.m. (Eng); 12:30 p.m. (Latin); 2:00 p.m. (Span)