THÊM THÁNH GIUSE VÀO KINH THÁNH THÊ III

ROMA -- Giải đáp của Cha Edward McNamara, giáo sư phụng vụ tại đại học Regina Aostolorum.

H: Tôi đã ghi nhận trong hai năm qua các linh mục đã đưa vào những Kinh Thánh Thể tên “Thánh Giuse” mặc dầu không phải là ngày lễ Thánh Giuse, ngài cũng không phải là quan thấy nhà thờ nơi cử hành Thánh Lễ. Trong Kinh Thánh Thể III có phép xen vị thánh trong ngày hay là thánh quan thầy, nhưng trong những Kinh Thánh Thể khác không có chỗ được chỉ cho một sự xen như vậy. Kinh Thánh thể I gòm có thánh Giuse. Việc xen “Thánh Giuse” như vậy trong những Kinh Thánh Thể có được chấp nhận không? Tôi cũng thường nghe câu “và các tu sĩ “ được thêm vào phần những Kinh Thánh Thể cầu cho hàng giáo sĩ—điều đó được phép không?—S.H., Steelton, Pennsylvania

TL: Trong những năm gần đây có một phong trào giữa các linh mục, và cả giữa một số giám mục, đã xin Toà Thánh đưa tên Thánh Giuse vào trong tất cả những Kinh Thánh Thể, đúng như ngài hiện diện trong Lễ Qui Roma

Sự quan tâm này có lẽ được linh hứng bởi gương Đức Giáo Hoàng Chân Phước Gioan XXIII, ngài đã thêm tên Thánh Giuse vào Lễ Qui Roma trong năm 1962 trong một thời điểm mà Kinh Thánh thể I còn là lễ qui duy nhất được sử dụng trong Giáo Hội Roma.

Lúc đó, việc thêm này đã gây nên kinh ngạc lớn vì đó là sự thay đổi đầu tiên thực hiện cho Lễ Qui trong hơn 1.000 năm. Dầu sao, Thánh Giáo Hoàng, nhận xét rằng vai trò duy nhất của thánh Giuse như phu quân của Đức Trinh Nữ Chí thánh, như dưỡng phụ của Chúa Chúng Ta, và như quan thầy của Giáo Hội Phổ Quát càng bảo đảm hơn việc điều chỉnh này trong lễ qui.

Đức Giáo Hoàng không sống để thấy nhiều sự thay đổi phụng vụ được thực hiện như là một hậu quả của việc ngài triệu tập Công Đồng vativcan II, gòm sự thêm vào sau đó nhiều Kinh Thánh Thể mới.

Việc thực hành nêu tên Thánh Giuse không được đưa vào những kinh mới vì nhiều lý do, thường vì những kinh mới, trừ kinh thứ ba, nhắc đến gần như đặc biệt chỉ tên Đức Trinh Nữ Maria Chí Thánh và sau đó các thánh một cách chung, theo loại ( tông đồ, tử đạo, v.v.).

Có thể lý luận tốt rằng Thánh Giuse thuộc một loại riêng của ngài và đáng nhắc đến cách riêng sau Mẹ Chí Thánh. Một ngày nào đó, có lẽ, Hội thánh thấy thích hợp trả lời tích cực cho những thỉnh nguyện này

Nhưng trong khi chờ đợi, tất cả các linh mục phải vâng theo những bản văn đã được phê chuẩn và không được thêm hay bớt điều gì. Sự không vâng lời luật Giáo Hội chắc chắn không thể nào tôn kinh vị quan thầy phổ quát của Giáo Hội, là đấng có đặc điểm là thinh lặng vâng lời tất cả những gì Thiên Chúa đòi hỏi nơi ngài.

Có thể cũng trả lời như vậy cho những kẻ thêm “và các tu sĩ” trong những Kinh Thánh Thể, với ghi chú được thêm là điều đó không phải giáo hội học tốt.

Những kinh cầu cho các chưc bí tích khác nhau trong Giáo Hội. Những tu sĩ là linh mục thì bao gòm trong hàng giáo sĩ. Tất cả những tu sĩ khác được bao gòm trong số những kẻ đã được rửa tội như “ toàn thể dân Con Chúa đã chuộc cho Chúa,” nhưng họ không làm thành một chức bí tích riêng biệt trong Giáo Hội.

Các độc giả có thể gởi những câu hỏi tới news@zenit.org. Xin đặt tiếng “Liturgy” trong phần chủ đề. Thư xin ghi rõ những chữ đầu tên anh, thành phố và tiểu bang anh, tỉnh và sứ sở anh.