8. Tình yêu phát sinh bởi Thiên Chúa, và duy chỉ Thiên Chúa mới là chung điểm của tình yêu.

(Sách Gương Đức Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info