35. Nếu chúng ta hiểu được rõ ràng trong bệnh tật có cả một kho tàng quý báu thì nhất định vui vẻ đón nhận nó, giống như tiếp nhận ân sủng lớn nhất vậy.

(Thánh Vincent de Paul)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info