34. Người không chấp nhận mình có hoạn nạn đau khổ thì thật khốn nạn; người yêu mạng sống bất hạnh và mục nát này thì càng khốn nạn hơn.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info