18. Thiên Chúa không cần của cải vật chất của bạn, nhưng người nghèo cần. Bạn đem nó bố thí cho người nghèo thì Thiên Chúa sẽ nhận được.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


--------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info