Đức Kitô nói với đám đông về Bí Tích Thánh Thể, trong chương thứ sáu trong Phúc Âm thánh Gioan.

Thứ nhất, Đức Kitô dùng phép lạ ít bánh hoá nhiều, bánh mau hư nát, để nói về bánh không bao giờ hư nát, bánh trường sinh.

Thứ hai, Đức Kitô dùng hình ảnh bánh mắt thường nhìn thấy để nói về bánh vô hình, cần nhìn bằng con mắt đức tin. c.27

Thứ ba, Đức Kitô mặc khải cho biết, bánh trường sinh không gì khác h ơn là Mình và Máu Thánh Đức Kitô. c.35

Nghe đến đ ây, đám đông dân chúng và một số môn đệ Đức Kitô buồn, chán, bỏ đi. Họ theo Đức Kitô không nhằm mục đích nghe sự thật về Thiên Chúa. Họ hy vọng Đức Kitô nghe họ, thực hiện điều họ ước ao, mong muốn.

Họ trông mong điều gì nơi Đức Kitô? Thưa họ mong Ngài lãnh đạo họ, giúp lật đổ hoàng đế Roma, giải thoát khỏi ách đô hộ của ngoại bang. Đức kitô không thực hiện điều họ mong mốn. Sau này chính họ tố cáo Đức Kitô làm loạn mong lật đổ hoàng đế Roma trong lúc Ngài bị xét xử.

Thứ hai, họ không tin Đức Kitô là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Họ tin Ngài là một tiên tri, Đấng có khả năng làm phép lạ và chữa các tật, bệnh nan y.

Thứ ba, trọng tâm của vấn đề không phải là hiểu, hay không hiểu, điều Đức Kitô rao giảng, mà chính là từ chối sự thật. Từ chối tin một Thiên Chúa nhân lành, giầu tình thương, rộng bác ái, sẵn sàng thứ tha. Hình ảnh Thiên Chúa này không phù hợp với hình ảnh họ mang sẵn trong đầu. Vấn đề này tồn tại trong xã hội tân tiến. Người ta vẫn đặt nghi vấn tại sao một Thiên Chúa yêu thương lại để cho tội lỗi tồn tại, cho ma qủy hoành hành, cho người ác quyền thế, cho sự dữ thắng thế? Những khúc mắc trên tỏ ra không hài lòng cách Thiên Chúa quan phòng. Họ muốn một Thiên Chúa phải thẳng tay trừng phạt khi sự dữ xảy ra. Họ muốn một thiên chúa làm việc chiều theo í kiến cá nhân. Làm sao thoả mãn mọi í kiến cá nhân. Cuối cùng vị chúa đó cũng không biết mình là ai.

Thiên Chúa chúng ta tin thờ là Đấng thấu suốt mọi sự. Đấng tỏ tường việc Ngài làm. Chúng ta sống, thực hiện í của Thiên Chúa, chứ không phải Thiên Chúa thực hiện í của chúng ta. Kinh Lậy Cha chúng ta học hàng ngày là như thế. Xin thực hiện í Chúa trong cuộc sống. Bởi mang sẵn trong đầu hình ảnh thiên chúa do trí tưởng tạo ra, nên họ từ chối đón nhận một Thiên Chúa xuống thế, đến từ trời cao, đang ngự giữa họ.

Mầu nhiệm Thánh Thể là hình ảnh Đức Kitô hiến thân vì nhân loại. Ngài yêu thương con người đến độ sẵn sàng hy sinh chết cho con người. Mầu nhiệm này không phải để hiểu, mà chính là để tin. Tin điều Đức Kitô rao giảng. Chính Chúa Cha kêu gọi con người lắng nghe lời Đức Kitô rao giảng.

'Đây là Con Ta, Người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Ngài' Lc 9,35.

Chúng ta được mời gọi không phải để hiểu, mà để nghe, và tin điều Đức Kitô rao giảng. 'Nghe lời Ngài' để biết điều chưa từng nghe, chưa từng nghĩ tới. Bánh rượu thường trên bàn thờ, sau khi truyền phép, thực sự trở thành Mình và Máu Thánh Chúa. Điều mới này Đức Kitô trao ban không phải để hiểu, mà để tin. Có những điều Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta hiểu; có những điều Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta tin. Mầu nhiệm Thánh thể Đức Kitô mặc kkhải để tin. a/ Tin Thiên Chúa yêu thương thế gian; b/ Tin Thiên Chúa ban cho ta sự sống; c/ Tin Ngài xuống trần gian; d/ Tin Ngài đang ngự giữa chúng ta; e/ và Tin Ngài ban cho chúng ta sự sống trường sinh.

'Thưa thầy, bỏ Thầy, thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời' c.68

Môn đệ Phêrô xác tín, tuyên xưng điều ông tin. Những ai từ chối tin sự thật Đức Kitô rao giảng, sẽ ngả theo tà thần. Thiên Chúa Đức Kitô rao giảng là Đấng duy nhất kiện toàn năm điều trên. Tà thần không có khả năng làm năm điều trên.

Đức kitô biết Mầu Nhiệm Thánh Thể cao trọng không thể hiểu nhưng cần tin. Đây không phải là niềm tin bình thường, mà là niềm tin chính Chúa Cha mặc khải. Đức Kitô xuống thế trở thành một người trong chúng ta, dùng ngôn ngữ nhân loại để nói về Đấng Thánh, nói về tình yêu thánh.

'Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống' c.63.

'Xác thịt' đây có hai nghĩa. Một là xác thịt bình thường của mỗi người chúng ta. Hai là 'xác thịt' của chính Đức Kitô.

'Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta' Gn 1,14.

Khi lắng nghe Lời Thiên Chúa, xác thịt đó lắng nghe Lời Thần Khí. Khi chiều theo xác thịt, 'xác thịt' đó không nghe Lời Thần Khí. Lúc đó 'xác thịt' trở nên gánh nặng cho cuộc sống tâm linh. Xác Thịt Đức Kitô luôn có Thần Khí bởi Ngài chính là Ngôi Lời làm người. Lầm lẫn khác biệt này đám đông đi đến kết luận: Đức Kitô là một người dân trong làng của họ. Hiểu biết này dẫn đến việc từ chối tin Đức Kitô là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa.

Chúng ta chung lời cảm tạ Đức Kitô xuống thế làm người, cư ngụ giữa chúng ta, giúp chúng ta học từ Ngài để trở nên giống Ngài hơn trong cuộc sống.

TiengChuong.org

Listen to Him

St John's Gospel, chapter six, is about the Eucharist.
Jesus talked to the crowd.

First, Jesus used the miracle of the loaves to teach about the everlasting bread. Second, Jesus used the visible image, the bread that did not last, to talk about the invisible bread, the everlasting bread v.27.

Third, Jesus revealed the living bread, the everlasting bread, which was nothing else, but of His own Body and Blood v.35.
At this point, the crowd, and some of Jesus' disciples went home unhappy. They followed Jesus not to hear the truth, but with their own agenda, and when their expectation was not met, they left Jesus.

Their agenda was, that Jesus would lead them to overthrow the Roman Empire. This political view was what they accused Jesus of at His trial.

Second, some believed Jesus was not God, but simply a great prophet, who could perform miracles and healings.

Third, the heart of the problem was not much about understanding Jesus' teaching, but rather about their hope that was not met. This problem remains in today's world. People do not 'Let God be God'. They want to have a god compatible to 'their' god, whom they have already formed in their own heads. Jesus revealed the reality of God. The people of His day rejected this. They would not accept the God- Incarnate, Who lived among them.

The mystery of the Eucharist is the ultimate sacrifice, Jesus, out of His love, gave to His followers. This mystery is not for us to understand, but to believe. God, the Father told us to listen to Jesus when He said:

'This is my Son, the Chosen One, listen to him'. Lk 9,35.

We are called, not to understand, but to listen, and to believe what Jesus taught. 'Listen to Him' to know what we have never heard, that what looks like normal bread and wine on the Altar, after the consecration, are truly the Body and Blood of Jesus. Faith simply is about understanding what the Divine allows us to understand, and to believe, what the Divine calls us to believe. Jesus revealed the mystery of the Eucharist for us to believe, that a/ God loves us; b/ God gives us life; c/ God is near to us; d/ God lives amongst us; and e/ finally God gives us eternal life.

Lord, who shall we go to? You have the message of eternal life'. v.68.

Peter confessed, that those who refused the true God Jesus offered, would turn to an idol god. The God, that Jesus revealed, had the true message of eternal life.

Jesus knew His teaching about the real presence was not simple. It required faith to believe. It was not an ordinary faith, but the faith which came from the Father. Jesus became one of us. He used our human language to talk about divine love. Jesus told us. 'It is the spirit that gives life, the flesh has nothing to offer. The words I have spoken to you are spirit and they are life' v.63. The 'flesh' Jesus talked about was not about ours, but of His own 'flesh'. 'The Word was made 'flesh', he lives among us' Jn 1, 14. The crowds failed to understand this teaching. They believed Jesus was an ordinary man, who came from their village.

We give thanks to Jesus for becoming one of us, so we can learn from Him.